برنامه راهبردي پژوهشکده بوعلي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

  برنامه راهبردي پژوهشکده بوعلي  
 
چشم انداز( vision)
هدف نهایی ما این است که بعنوان یک قطب علمی پژوهشی کشور ومنطقه درآییم. تا بتوانیم با انجام تحقیقات پایه وبالینی پیشرو درارتقاء سلامت جامعه در راستاء سند چشم انداز 20 ساله کشور باشیم.

ماموریت (Mission)
مشارکت در ارتقاء و بهبود سلامت جامعه و بالا بردن موقعیت علمی دانشگاه در منطقه از طریق ایجاد بستر مناسب پژوهشی برای هماهنگی تحقیقات بالینی علوم پایه , تشویق کارهای تیمی و ارتباط فعال با سایر واحدهای پژوهشی درسطح کشور وجهان ، ما برآنیم درمحیطی صمیمی با اتکا به نیروی انسانی کارآمد آزمایشگاه های مجهز و متمرکز در زمینه های مختلف علوم پزشکی بعنوان یکی از قطب های اصلی تحقیقات علوم پزشکی کشور ، بتوانیم در زمینه :
• انجام پژوهشهای بنیادین به منظور تولید علم
• انجام  تحقیقات کاربردی مورد نیاز جهت ارتقاء سلامت جامعه . ارائه رهنمود ومشاوره به سیاست گذاران و متولیان امورپژوهشی بتوانیم در جهت اهداف بستر چشم انداز گامی موثر برداریم.
 
فرصت ، نقاط قوت خارج سازمانی(opportunities)
1. اعتبارات خارج سازمانی
2. وجود دوره های تکمیلی
3. ارتباط با بخش خصوصی
4. نیاز صنعت
5. نگاه مثبت سیاست گذاران و مسئولین در شکل نظام

تهدیدها (threats):
1. بروکراسی
2. نگرش برنامه ریزان کلان کشور به پژوهش
3. فقدان برنامه های استراتژیک در سطوح بالا
4. کاتالیزه شدن اعتبارات وامکانات دولتی درمراکز خاص
5. وجود واحدهای پژوهشی مشابه در سطوح کشور
6. تامین مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایبشگاهی
7. ضعف واحدهای ستادی پژوهش و فناوری در دستگاههای اجرایی

نقاط قوت:
1- نیروی انسانی کار آمد
2- آزمایشگاههای متعدد و مجهز
3- تجهیزات منحصر به فرد
4- ارتباط با سایر مراکز علمی و تحقیقاتی
5- امکان جذب اعتبارات سازمانی
6- تنوع پژوهشهای بنیادی وکاربردی
7- استقلال دانشگاهها (تشکیل هیأتهای امنا)
نقاط ضعف:
1- ضعف در تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی
2- متناسب نبودن جایگاه مادی و معنوی پژوهشگران
3- جذابیت کمتر فضاهای پژوهشی و فناوری نسبت به بخشهای تولیدی و بازرگانی
4- عدم تخصیص به موقع اعتبارات پژوهشی
5- عدم مشارکت تمام اعضای هیأت علمی موسس مراکز در مکانهای پژوهشی پژوهشکده
6- انجام تحقیقات
7- عدم توجه کافی به نیروهای انسانی پژوهشکده و توجه صرف به تجهیزات و ابنیه و امکانات

اهداف (G1,G2,G3,G4) 
G1 : انجام تحقیقات کاربردی موردنیاز جامعه در زمینه های بهداشتی، درمانی وصنایع مرتبط
G2 :  نوآوری علمی از طریق انجام تحقیقات در زمینه های مختلف علوم پزشکی
G3 : ارتقاء و اشاعه فرهنگ تحقیق و کارگروهی در عرصه های علمی – تحقیقی
G4 : بسترسازی در زمینه مشارکت فعال در امور سیاستگزاری پژوهش کشور

اهداف (Goal):
G1 :  انجام تحقیقات کاربردی موردنیاز جامعه در زمینه های بهداشتی، درمانی وصنایع مرتبط
G1S1 : شناسایی و جذب نیروی انسانی کارآمد
G1S2 : افزایش مهارتهای نظری و عملی پرسنل مرکز
G1S3 : ایجاد دفتر ارتباط با صنعت
G1S4 : توسعه ;کمی و کیفی ارتباط علوم پایه و بالینی

G2 : نوآوری علمی از طریق انجام تحقیقات در زمینه های مختلف علوم پزشکی
G2S1 : بهبود کیفیت پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی
G2S2 : تشویق نوآوران علمی (هیأت علمی، دانشجو، کارمند) به روش مقتضی
G2S3 : راه اندازی جلسات بحث و بررسی طرحهای تحقیقاتی

G3 : ارتقاء و اشاعه تحقیق و کارگروهی در عرصه های علمی- تحقیقی 
G3S1 : امکان حضور و فعالیت پژوهشی کلیه محققین در رشته های مختلف در پژوهشکده بوعلی
G3S2 : ایجاد انگیزه پژوهشی در دانشجویان از طریق تسهیل مشارکتدر طرحهای پژوهشی
G3S3 :  توسعه و برنامه ریزی در جهت بهبودکیفیت و کمیت تورهای بازدید کننده از مراکز تحقیقات
G3S4 : تشویق و تسهیل تصویب طرحهای بین مرکزی

G4 : بسترسازی در زمینه مشارکت فعال در امور سیاستگذاری پژوهش
G4S1 :  انعکاس قابلیت ها ، برنامه ها و فعالیت ها به مسئولین و سایر ذینفع ها
G4S2 :  مشارکت در امور سیاستگذاری پژوهشی دانشگاه

G1S1 : شناسایی و جذب نیروی انسانی کارآمد
G1S1A1 :  بررسی و شناسایی روشهای جذب نیروهای کارآمد از طریق رایزنی با معاونت توسعه تا پایان شش ماهه اول سال 88
G1S1A2 :  شناسایی و تعیین نیاز مراکز تحقیقاتی به نیروی انسانی تا پایان  شش ماهه اول سال 88
G1S1A3 :  فراخوان جهت جذب نیروی انسانی کارآمد تا پایان سال 88
G1S1A4 :  بکارگیری  نیرو با توجه به Action های قبلی تا  پایان شش ماهه اول سال 89

G1S2 : افزایش مهارتهای نظری و عملی پرسنل
G1S2A1 : بررسی و درخواست نیازهای مهارتی پرسنل تا پایان شش ماهه اول سال 88
G1S2A2 : بررسی توانایی دانشگاه در برگزاری کارگاههای آموزشی مورد نیاز تا پایان
G1S2A3 : برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی طی یک سال بعد از شروع کار

G1S3 :  بهبود و توسعه ارتباط مراکز تحقیقاتی با صنعت
G1S3A1: شناسایی  صنایع مرتبط با پژوهشهای قابل انجام در مراکز تحقیقاتی تا پایان سال 88
G1S3A2:  معرفی قابلیت های مراکز تحقیقات به واحدهای صنعتی مرتبط توسط مراکز تا پایان سال 88
G1S3A3 :  تشویق و تسهیل طرحهای مشارکتی از طریق اعطای امتیازات ویژه ( نظیر عدم کسر از گرانت پژوهشی و..........)
G1S3A4 :  سهولت دسترسی به نتایج طرحهای تحقیقاتی در چهارچوب ضوابط
G1S3A5 :  ایجاد دفتر ارتباط با صنعت تا پایان شش ماهه اول سال 88 در پژ وهشکده

G1S4A :   ایجاد ، توسعه و تقویت ارتباط پایه و بالین
G1S4A1 : شناسایی نیاز قسمت بالینی بخش سلامت به تحقیقات علوم پایه از طریق تعیین اولویت های مربوطه توسط مدیریت محترم پژوهشی دانشگاه تا پایان شش ماهه اول سال 88
G1S4A2 :  ارزیابی امکان همکاری با اولویت های پیشنهادی بخش بالین که قابل انجام در مراکز علوم پایه می باشد تا پایان نه ماهه سال 88
G1S4A3 :  برقراری جلسات مشترک در زمینه های مشخص شده از فعالیت های قبلی بین اعضای محترم هیئت علمی دو طرف در جهت بررسی و امکان انجام طرحهای کاربردی تحقیقاتی مشترک تا پایان سال 88
G1S4A4 :   تهیه و تدوین طرحهای تحقیقاتی مشترک تا پایان شش ماهه اول سال 89
G1S4A5 :  تسهیل تصویب طرحهای مذکور و اعطای امتیازات ویژه به مراکز تحقیقاتی پیشرو

G2s1 : بهبود کیفیت پایان نامه های دوره های تکمیلی
G2S1A1: پیگیری الزام دانشجویان کارشناسی ارشد به ارائه یک مقاله
G2S1A2: پیگیری الزام دانشجویان دوره PhD و الزام حداقل دو مقاله ISI یا Pub mecl
G2S1A3: تشویق دانشجویان تحصیلات تکمیلی که از پایان نامه آنان نتایج کاربردی در جهت ارتقاء سلامت مردم منتج گردیده است به نحو مقتضی با هماهنگی کمیته تحقیقات دانشجویی و مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه
G2 S1 A4: ارائه گزارش پایان نامه های منتخب در کنفرانسهای هفتگی پژوهشکده توسط مجری دانشجو مرتبط

G2S2 : تشویق نوآوران علمی ( هیات علمی ، دانشجو ، کارمند ) به روش مقتضی
G2S2A1 :  شناسایی نوآوران علمی ( شناسایی نوآوران علمی با توجه به  تعریف نوآور )
G2S2A2 : معرفی به معاونت پژوهشی جهت تشویق و تقدیر در هفته پژوهش
G2S2A3 : تشویق هیئت علمی از طریق اعطای امتیازات ویژه نظیر افزایش سطح گرانت
- اعزام به همایشهای علمی داخل و خارج از کشور ( مازاد بر سهمیه )
- پیشنهاد و پیدا نمودن راهکارمناسب جهت درج در ارتقاء علمی وسنواتی اعضاء هیئت علمی
G2S2A4 : تشویق دانشجویان از طریق پرداخت حق الزحمه ، اعزام به همایشهای داخل و خارج از کشور و بررسی امکان انجام خدمات دوره سربازی به صورت امریه در دانشگاهها.
G2S2A5 :  تشویق کارمندان از طریق پرداخت حق الزحمه ، اعزام به همایشها ی داخل و خارج و درج در قسمت امتیازات ویژه ارزشیابی سالانه پرسنلی.

G2S3 :  راه اندازی جلسات بحث و بررسی طرحهای تحقیقاتی
G2S3A1: اعلام طرحهای تحقیقاتی قابل بحث و بررسی در جلسات به مسئول کنفرانسهای علمی پژوهشکده
 G2S3A2: مشخص نمودن طرحهای تحقیقاتی قابل بررسی توسط مسئول کنفرانسهای علمی پژوهشکده
G2S3 A3: بررسی طرحها به مدت 15 تا 30 دقیقه قبل از شروع کنفرانسهای علمی به صورت ماهانه

G3S1: امکان حضور و فعالیت پژوهشی کلیه محققین در رشته های مختلف در محل پژوهشکده بوعلی
 G3S1 A1: درخواست تعیین اولویتهای پژوهشی مراکز تحقیقاتی واقع در پژوهشکده در جهت جلب مشارکت کلیه متخصصین دانشگاه
G3S1A2 :  انجام فرا خوان براساس اولویتهای پژوهشی  اعلام شده از مرکز
G3S1A3 :  گزینش وجذب متخصصین متقاضی مشارکت با طرحهای پژوهشی به صورت همکار طرح
G3S1A4 :  تشویق متخصصین متقاضی مشارکت به طریق مقتضی

G2S2 : تشویق نوآوران علمی ( هیات علمی ، دانشجو ، کارمند ) به روش مقتضی راه اندازی آزمایشگاه و خلاقیت جديد
G2S2A1 :  آشنایی دانشجویان با مقوله پژوهش و طرح های تحقیقاتی از طریق دادن اطلاعات به دانشجویان جدید الورود در جشنی که همه ساله در ابتدای سال تحصیلی برگزار می گردد.
G2S2A2 :  شناسایی و جذب دانشجویان علاقمند
G2S2A3 :  برگزاری کارگاههای مختلف در جهت توانمندسازی دانشجویان مشتاق و علاقمند
G2S2A4 :  معرفی دانشجویان منتخب به مجریان طرح های تحقیقاتی در جهت جذب دانشجویان مذکور در طرح ها
G3S1A5 :  اعطای امتیاز ات ویژه به مجریان طرح های تحقیقاتی که واجد همکار دانشجو می شوند

G3S3 :  توسعه و برنامه ریزی در جهت بهبود کیفیت و کمیت تورهای بازدید کننده از مراکز تحقیقات
G3S3A1 :  اعلام قابلیتهای مراکز تحقیقاتی موجود در پژوهشکده به سایر دانشگاه ها و ارگانها نظیر استانداری ( اداره کل پژوهش فناوری ) ، آموزش و پرورش و شهرداری.
G3S3A2 :  برنامه ریزی در جهت نشان دادن توانایی های بالفعل و بالقوه موجود در پزوهشکده از طریق چاپ بروشور ، حضور راهنمای بازدیدکنندگان تعیین کارشناسان متولی در هر بخش.
G3S3A3 :   مشخص نمودن زمان ، مسیر و نحوه بازدید.
G3S3A4 :  هماهنگی با مراکز و معرفی رابط ویژه تورهای بازدیدی به امور اداری پژوهشکده
G3S3A5 :  تدوین فرایند انجام تورهای بازدیدی و اعلام آن از طریق سایت پژوهشکده

G3S4 :  تسهیل و تصویب طرح های بین مرکزی
G3S4A1 :  تشویق مجریان طرح های بین مرکزی به طریق مختلف  نظیر عدم کسر از گرانت پژوهشی مجریان
G3S4A2 :  منظور نمودن وجود طرح های بین مرکزی در ارزشیابی سالانه مراکز تحقیقاتی
G3S4A3 :  منظور نمودن وجود طرح های بین مرکزی در اعطای اعتبارات سالانه مراکز تحقیقات
G3S4A4 :  معرفی مراکز برتر در این زمینه جهت تقدیر و تشویق در هفته پژوهش

 

 

G4 S1: انعکاس قابلیت ها ، برنامه ها و فعالیت ها به مسئولین و سایر ذینفع ها
G4 S1 A1: به روز بودن وب سایت پژوهشکده و داشتن لینک برجسته در صفحه اول وب سایت دانشگاه
G4 S1 A2: ایجاد پل ارتباطی با صدا وسیما جهت انعکاس ارزنده طرح های پژوهشی جهت اعلان عمومی با هماهنگی روابط عمومی
G4 S1 A3: ایجاد پل ارتباط عمومی با جراید
G4 S1 A4: حضور فعال در جشنواره های مناسبتی نظیر هفته پژوهش ، شهید مطهری و ...
G4 S1 A5: چاپ بروشور و پمفلت های اطلاع رسانی جهت آشنای بیشتر مخاطبین
G4 S1 A6: چاپ خبرنامه حاوی گزارش چاپ مقالات برجسته و فعالیتهای پژوهشی ارزنده اعضا هیئت علمی ، سالانه دو شماره

G4 S2: مشارکت در امور سیاستگذاری پژوهشی دانشگاه
G4 S2 A1: دعوت از مسئولین ارشد سیاستگزار جهت بازدید از پژوهشکده و آشنایی با توانمندیها
G4 S2 A2: در خواست عضویت یکی از همکاران پژوهشکده در شورا مرتبط نظیر کارگروه پژوهش و فناوری استانی شورا پژوهشی دانشگاه